КОШНИЦА
За контакти:
0896 697 167
Про Ектонил Форте 10мл  Препарат против мухи, комари, хлебарки, паяци, молци, оси

Про Ектонил Форте 10мл Препарат против мухи, комари, хлебарки, паяци, молци, оси

  • Модел: Про Ектонил Форте 10мл
  • Наличност: В наличност

Опции

  • 2.40лв.

  • без ДДС: 2.00лв.

Инструкции за употреба на биоциден продукт Про Ектонил Форте

Вид на биоцида - течност (емулсионен концентрат). Предупреждение за опасност: Предизвиква сериозно увреждане на очите. Предполага се, че причинява рак. Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Препоръки за безопасност: Не вдишвайте изпарения/ аерозоли. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. Съберете разлятото. Да се съхранява под ключ. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. Съдържа: Циперметрин cis/trans +/- 40/ 60; Тетраметрин; Алкохоли 02-14, етоксилирани. НАЧИН НА УПОТРЕБА: Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори. Начин на приложение: Третирането се извършва чрез напръскване с подходяща пръскачката. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни, домашни любимци, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариумни, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушния филтър на аквариума. Употреба срещу летящи насекоми (комари, мухи!: 40 mL биоцид се разтварят в 5 L вода за да се получи работен разтвор с концентрация 0.8 %. Пръскат се повърхностите, по които насекомите кацат (около прозорците, вратите, горната част на помещенията и др.). Концентрация на активните вещества в работния разтвор; циперметрин - 0.08 %, тетраметрин - 0.04 %, пиперонил бутоксид - 0.08 %. Разтворът не е подходящ за обработка на порьозни повърхности, тъй като ефективността на продукта намалява. В такъв случай може да се използва по-висока концентрация. Употреба срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки): 75 mL биоцид се разтварят в 5 L вода за да се получи работен разтвор с концентрация 1.5 %. Пръскат се местата, където се срещат насекомите, напр. подови первази, места за съхранение, около Вик тръби, рамки на врати и прозорци, около и зад хладилници, шкафове, мивки, печки, по пукнатини и цепнатини. Концентрация на активните вещества в работния разтвор: циперметрин - 0.15 %, тетраметрин - 0.075 %, пиперонил бутоксид - 0.15 %. Разходна норма: 5 L работен разтвор на 100 т2 повърхност. Работният разтвор се приготвя непосредствено преди употреба. Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори при необходимост. Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение на 1 час. Съхранение: Съхранявайте само в оригиналната опаковка, на хладно, добре проветриво и сухо място, далеч от хранителни продукти, при температура между 15-25 °С. UN3082

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър

Етикети: Про Ектонил Форте 10мл. Препарат против мухи, комари, хлебарки, паяци, молци, оси